Liturgie 25 september 2022

Voor de  samenkomst van de gemeente

Tull&’t Waal en Honswijk,

Zondag 25 sept.. 10.00uur   Voorganger: Ds. Marjan Los

Afkondigingen.

 psalm 78: 1 en 5

1  Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.

Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.

Verborgenheden wil ik openbaren,

een van oudsher ons doorgegeven mare,

roemrijke daden door de Heer volbracht,

zijn grote wondren en zijn grote kracht.

5 Toen onze vaadren in Egypte waren,

toen deed Hij hen zijn wonderen ervaren.

Hij bracht hen veilig met een hand van liefde

dwars door de zee, toen Hij het water kliefde

en rechts en links tot staan bracht als een muur.

Hij ging hen in wolkkolom en vuur.

 

Stil gebed

 

Votum en groet

 

Gebed van verootmoediging

Gezang 280

1  Rechter in het licht verheven,

Koning in uw majesteit,

louter ons geringe leven,

scheld ons onze schulden kwijt,

laat uw vleug’len ons omgeven,

troost ons met uw tederheid.

2  Hoor de bittere gebeden

om de vrede die niet daagt.

Zie hoe diep er wordt geleden,

hoe het kwaad de ziel belaagt.

Zie uw mensheid hier beneden,

wat zij lijdt en duldt en draagt.

 

3  Houd wat Gij hebt ondernomen,

klief het duister met uw zwaard.

Kroon de menselijke dromen

met uw koninkrijk op aard.

Laat de vrede eind’lijk komen,

die uw hart voor ons bewaart.

 

Deuteronomium 5, 1-21

 

Gezang 326: 1

 

1  Een rijke schat van wijsheid

schonk God ons in zijn woord.

Hebt moed, gij die op reis zijt,

want daarmee kunt gij voort.

Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen

daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

 

Gebed van de zondag

 

Inleiding op de lezingen

 

Lezing: Exodus 32, 7-14

 

Psalm 80: 1, 3, 6, 7

 

1  O God van Jozef, leid ons verder,

hoor ons en wees weer onze herder;

gij vuurkolom, straal gij ons toe.

Waak op, o Held, wij worden moe;

laat lichten ons uw aanschijn, Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.

 

3  God der heerscharen, Here Here!

Hoe lang zult Gij uw volk verteren?

Gij spijzigt ons met tranenbrood,

Gij drenkt ons hart met spot en nood;

laat lichten ons uw aanschijn, Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.

 

6  Zie van uw hoge hemel neder,

dat onze aanblik U verteder,

geef op uw eigen planting acht,

de zoon die Gij hebt grootgebracht,

brand hem niet weg in uw gericht,

as tot as voor uw aangezicht.

 

7  Dan zullen wij niet van U wijken,

uw naam zal op ons voorhoofd prijken,

uw naam is ons als uw gelaat;

een sterrebeeld, een dageraad.

Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.

 

Lezing: Mattheus 18, 15-35

 

Gezang 48: 6 , 7

 

6  Vergeef o Vader onze schuld,

zodat weer blijdschap ons vervult;

gelijk wij van hun schuld ontslaan

al wie ons hebben kwaad gedaan.

Maak zo uw vrede openbaar.

U dienend dienen wij elkaar.

 

7  Leid ons niet in verzoeking, Heer.

Wees ons een sterke tegenweer

ter linker en ter rechterhand.

Wij houden in uw hoede stand,

al woedt de boze onverpoosd,

omdat uw Geest ons hart vertroost.

 

Uitleg en verkondiging

 

Gezang 482: 1, 2, 7 ,8

 

1  De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop,

zij moeten zich niet haasten,

die leven van de hoop.

 

2  God moge ons behoeden,

wij zien elkander aan,

de broeder kent de broeder

als een die voor moet gaan.

 

7  Veracht dan niet de kleinen

en die verloren zijn,

want God noemt hen de zijnen

die laatgeboren zijn.

 

8  De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop!

Kiest dan de goede plaatsen

en geeft uw hart aan God.

 

Gebeden

 

Gezang 423

 

1  Ach, blijf met uw genade,

Heer Jezus, ons nabij,

opdat ons nimmer schade

des bozen heerschappij!

 

2  Licht Gij ons met uw stralen,

o, licht der wereld, voor,

opdat wij niet verdwalen

of struik’len op ons spoor!

 

3  Vervul dan met uw zegen

onze armoe, rijke Heer,

en zend op onze wegen

uw kracht en goedheid neer!

 

4  Neem Gij ons in uw hoede,

onoverwonnen held;

beteugel satans woede

en ’s werelds boos geweld!

 

Zegen

 

Voor het overmaken van uw giften danken wij u hartelijk.

Diaconie:

Bankrek. nr is :         NL91 RABO 0357 5510 87 ,  tnv Diaconie, Tull en  ’t Waal

Kerkvoogdij:

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:

voor Tull en ’t Waal:  www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407